SLC Guides 英語自學資源導航員

豐富的英語自學資源,從何著手?如何使用?

歡迎 SLC Guides 英語自學資源導航員服務!!!

105學年第2學期SLC Guides 英語自學資源導航員服務開始囉!

我們的服務項目有:

1) 介紹輔大校內、圖書館以及線上英語學習資源,

2) 介紹線上英語自學中心(SLC)舉辦之英語自學活動,
以引領同學找到合適自己的自學資源和輔導。

 

諮詢時間:25分鐘

一次最多3人。現場諮詢。 

We provide directions; we facilitate self-learning; we don’t teach. 

地點:濟時樓2樓寫作中心 (英語自學資源輔導室)

 

106-1 英語自學導航員服務時間

自 106/10/2 -107/1/13 (期中考、期末考週均暫停)

服務時段及小老師如下:

 

    Mon Tue Wed Thu Fri
D1-1 8:10-8:35     Joe
【線上預約】
   
D1-2 8:35-9:00     Joe
【線上預約】
   
D2-1 9:10-9:35     Joe
【線上預約】
   
D2-2 9:35-10:00     Joe
【線上預約】
   
D3-1 10:10-10:35

Angela
【線上預約】

 Emily 
【線上預約】
    Ann
【線上預約】 
Mandy
【線上預約】
D3-2 10:35-11:00 Angela
【線上預約】
 Emily 
【線上預約】
    Ann
【線上預約】 
Mandy
【線上預約】
D4-1 11:10-11:35 Angela
【線上預約】
Emily
【線上預約】
   Ann 
【線上預約】
Mandy
【線上預約】
D4-2 11:35-12:00 Angela
【線上預約】
Emily
【線上預約】
   Ann 
【線上預約】
Mandy
【線上預約】
D5-1 13:40-14:05     Austin
【線上預約】
   
D5-2 14:05-14:30     Austin
【線上預約】
   
D6-1 14:40-15:05     Austin
【線上預約】
   
D6-2 15:05-15:30     Austin
【線上預約】
   
D7-1 15:40-16:05   Riley
【線上預約】
    Erica
【線上預約】
D7-2 16:05-16:30   Riley
【線上預約】
    Erica
【線上預約】
D8-1 16:40-17:05   Riley
【線上預約】
    Erica
【線上預約】
D8-2 17:05-17:30   Riley
【線上預約】
    Erica
【線上預約】

 

想要得到自學點數 1 點,必須做到以下3步驟:

1. 線上.預約

2.  準時到並25分鐘一到準時簽退

3.  與小老師做英語學習,

包含: 施測或認證Live ABC測驗

(聽力填空,翻譯填空,句子重組均要做完)

(或在輔仁英語網路學院直接預約雲端會話、雲端寫作課程)

 

聯絡窗口:

專任助理: 蘇子芸  Iris Su

輔仁大學 網路英語學院(EngNet.FJCU/ AIEDL中高級英語數位課程

Tel: 2905-2164   外語學院 LC206   Email: ceweb.admin@gmail.com